POLSKI ZWIĄZEK RUGBY

UCZCIWOŚĆ - SZACUNEK - WSPÓŁPRACA - PASJA - DYSCYPLINA

Menu

Konkurs na Sekretarza PZR07.04.2015

 
Polski Związek Rugby ogłasza konkurs na stanowisko 
Sekretarza Generalnego Polskiego Związku Rugby
 
Na podstawie zarządzenia Ministra Sportu nr 25 z dnia 11 grudnia 2012 roku oraz uchwały Zarządu Polskiego Związku Rugby z dnia 27 marca 2015 ogłasza się konkurs na stanowisko Sekretarza Generalnego Polskiego Związku Rugby
 
1. Wymagania dla kandydata na stanowisko Sekretarza:
1) wykształcenie wyższe, magisterskie;
2) minimum 5-letni staż pracy, w tym 2-letni na stanowisku kierowniczym;
3) niekaralność;
4) znajomość jednego języka roboczego Unii Europejskiej. 
 
2. Wnioski składane przez kandydatów na stanowisko Sekretarza muszą zawierać:
1) pisemne zgłoszenie się do konkursu z motywacją kandydowania na stanowisko Sekretarza Generalnego Polskiego Związku Rugby;
2) pisemny projekt wieloletniej koncepcji pracy biura związku;
3) własnoręcznie podpisane CV z opisem dotychczasowej pracy zawodowej;
4) udokumentowany i potwierdzony co najmniej 2-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych - dopuszcza się złożenie kserokopii;
5) dokument potwierdzający wymagane wykształcenie - dopuszcza się złożenie kserokopii;
6) oświadczenie, że uczestnik nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne i skarbowe;
7) oświadczenie, że uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) na potrzeby postępowania konkursowego;
8) adres do korespondencji elektronicznej;
9) do wniosku mogą być dołączone opinie lub rekomendacje.
 
3. Preferowane kryteria wyboru kandydata na stanowisko Sekretarza:
1) Potwierdzony przebieg pracy z wyszczególnionymi osiągnięciami na stanowisku menedżerskim
2) Jakość przedłożonej koncepcji organizacji pracy biura związku
 
4. Inne wymagania nieobligatoryjne, ale mające wpływ na ocenę kandydata:
1) doświadczenie i znajomość specyfiki pracy związanej z wydatkowaniem środków publicznych;
2) znajomość problematyki, będącej przedmiotem działalności Polskiego Związku Rugby.
 
Oferty wraz z załącznikami należy złożyć osobiście lub przesłać w zamkniętych kopertach na adres: 
 
Polski Związek Rugby
01-813 Warszawa 
ul. Marymoncka 34
 
z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Sekretarza Generalnego Polskiego Związku Rugby - NIE OTWIERAĆ”.
 
Oferty muszą wpłynąć na podany adres do dnia -30 kwietnia 2015 roku do godz. 12:00. Oferty, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane.
 
Przewidywany termin II etapu - indywidualne rozmowy - 6-11 maja 2015 roku.
 
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu - 15 maja 2015 roku.
 
W celu przeprowadzenia konkursu Zarząd Polskiego Związku Rugby powołał komisję konkursową w następującym składzie:
Krzysztof Liedel - prezes zarządu PZR
Andrzej Kuć - wiceprezes zarządu PZR
Bartosz Chudzik - członek zarządu PZR
Wskazany przez Ministerstwo Sportu przedstawiciel resortu.
 
Prawidłowe zgłoszenia uczestników zostaną ocenione przez komisję konkursową. Uczestnicy otrzymają mailowe zawiadomienie o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Przez złożenie dokumentów uczestnik konkursu wyraża zgodę na poddanie się procedurze konkursowej określonej w niniejszym ogłoszeniu. 
 
Ofert nie odsyłamy.
 
O wynikach konkursu uczestnicy zostaną poinformowani pisemnie.
 
Życzenia od Prezesa PZR TDiM: Zaproszenie do Gdyni