POLSKI ZWIĄZEK RUGBY

WYCHOWANIE - ROZWÓJ - JEDNOŚĆ - ZDROWIE - SZACUNEK - DYSCYPLINA -PRACA ZESPOŁOWA - SATYSFAKCJA

Menu

SONDA

Kto wygra Rugby Europe Trophy 2017/2018?

Czechy Holandia Mołdawia Polska Portugalia Szwajcaria

Wszystkich głosów 72

8.165.498 liczba odwiedzin od
01.01.2014

Konkurs na Kierownika Wyszkolenia PZR01.06.2017


Polski Związek Rugby ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Wyszkolenia Polskiego Związku Rugby. 
 
Na podstawie decyzji Ministra Sportu nr 55 z dnia 5 grudnia 2016 roku oraz uchwały nr 23/2017 Zarządu Polskiego Związku Rugby z dnia 28 maja 2017 r., Polski Związek Rugby ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Wyszkolenia Polskiego Związku Rugby. Warunki konkursu stanowią treść niniejszego ogłoszenia. 
 
1. Wymagania dla kandydata na stanowisko Kierownika Wyszkolenia:
1) wykształcenie wyższe;
2) minimum 5-letnie doświadczenie w zarządzaniu w sporcie;
3) minimum 5-letnie doświadczenie w pracy trenerskiej;
4) posiadanie uprawnień trenerskich w rugby, minimum trener II klasy;
 
2. Wnioski składane przez kandydatów na stanowisko Kierownika Wyszkolenia muszą zawierać:
1) pisemne zgłoszenie się do konkursu z motywacją kandydowania na stanowisko Kierownika Wyszkolenia Polskiego Związku Rugby;
2) pisemny projekt wieloletniej koncepcji pracy na stanowisku Kierownika Wyszkolenia;
3) własnoręcznie podpisane CV z opisem dotychczasowej pracy zawodowej;
4) udokumentowany i potwierdzone co najmniej 5-letnie doświadczenie w zarządzaniu w sporcie oraz pracy trenerskiej - dopuszcza się złożenie kserokopii;
5) dokument potwierdzający wymagane wykształcenie - dopuszcza się złożenie kserokopii;
6) oświadczenie, że uczestnik nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne i skarbowe;
7) oświadczenie, że: uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) na potrzeby postępowania konkursowego;
8) oświadczenie, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych; 
9) adres do korespondencji elektronicznej;
10) do wniosku mogą być dołączone opinie lub rekomendacje.
 
3. Przy ocenie kandydatów w postępowaniu konkursowym, komisja konkursowa weźmie pod uwagę w szczególności: 
1) jakość przedłożonej koncepcji pracy na stanowisku Kierownika Wyszkolenia; 
2) potwierdzony przebieg pracy w zarządzaniu w sporcie oraz pracy trenerskiej;
 
4. Inne wymagania nieobligatoryjne, ale mające wpływ na ocenę kandydata na stanowisko Kierownika Wyszkolenia:
1) znajomość problematyki, będącej przedmiotem działalności Kierownika Wyszkolenia Polskiego Związku Rugby;
2) posiadanie kompetencji kierowniczych (rozumianych w szczególności jako: planowanie, podejmowanie decyzji, komunikacja interpersonalna).
 
Oferty wraz z załącznikami należy złożyć osobiście lub przesłać w zamkniętych kopertach na adres: 
Polski Związek Rugby
01-813 Warszawa 
ul. Marymoncka 34
z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Kierownika Wyszkolenia Polskiego Związku Rugby – NIE OTWIERAĆ”.
 
Oferty muszą wpłynąć na podany adres do dnia - 14 czerwca 2017 roku do godz. 12:00. Oferty, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane.
Przewidywany termin II etapu - rozmowy indywidualne - 20 lub 21 czerwca 2017 roku.
 
W celu przeprowadzenia konkursu Zarząd Polskiego Związku Rugby powołał komisję konkursową w następującym składzie:
1) Dariusz Olszewski - Prezes Zarządu PZR; 
2) Andrzej Kuć- Wiceprezes Zarządu PZR;
3) Anna Grabska - członek Zarządu PZR; 
4) Robert Pietrzak - członek Zarządu PZR; 
5) wskazany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki przedstawiciel resortu.
 
Prawidłowe zgłoszenia uczestników zostaną ocenione przez komisję konkursową. Przez złożenie dokumentów uczestnik konkursu wyraża zgodę na poddanie się procedurze konkursowej określonej w niniejszym ogłoszeniu. Oferty nie będą odsyłane.
 
O wynikach konkursu uczestnicy zostaną poinformowani pisemnie. Ponadto ostateczne wyniki konkursu Zarząd PZR ogłosi na oficjalnej stronie internetowej PZR (www.pzrugby.pl). 
 
Polski Związek Rugby zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn. 

Aviva Premiership: Chiefs po raz pierwszy KNK7: III miejsce na Amsterdam Sevens

NAJBLIŻSZY MECZ

vs
Holandia Polska

Rugby Europe Trophy
Amsterdam, 03.03.2018

Informacje dla MEDIÓW

NAJBLIŻSZY TURNIEJ

KNK w Brisbane Super 7's
Australia, 03.02.2018 - 04.02.2018

Tabela Ekstraligi

1 Budowlani Łódź SA 14 59
2 MKS Ogniwo Sopot 14 57
3 MKS Pogoń Siedlce  14 56
4 RC Lechia Gdańsk 14 35
5 RC Arka Gdynia 14 32
6 KS Budowlani Lublin 14 25
7 RzKS Juvenia Kraków 14 5
8 KS Budowlani Łódź 14 5

 Wyniki

SONDA

Kto wygra Rugby Europe Trophy 2017/2018?

Czechy 6% Holandia 7% Mołdawia 4% Polska 17% Portugalia 63% Szwajcaria 4%

Wszystkich głosów 72

8.165.498 liczba odwiedzin od
01.01.2014