POLSKI ZWIĄZEK RUGBY

UCZCIWOŚĆ - SZACUNEK - WSPÓŁPRACA - PASJA - DYSCYPLINA

Menu

SONDA

Co dalej z "Kalendarium Wydarzeń"?

Musi zostać Powinno zostać Można zlikwidować Nie mam zdania Wyślę opinię na rugbus@op.pl

Wszystkich głosów 117

10.567.573 liczba odwiedzin od
01.01.2014

Konkurs na Kierownika Wyszkolenia PZR01.06.2017


Polski Związek Rugby ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Wyszkolenia Polskiego Związku Rugby. 
 
Na podstawie decyzji Ministra Sportu nr 55 z dnia 5 grudnia 2016 roku oraz uchwały nr 23/2017 Zarządu Polskiego Związku Rugby z dnia 28 maja 2017 r., Polski Związek Rugby ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Wyszkolenia Polskiego Związku Rugby. Warunki konkursu stanowią treść niniejszego ogłoszenia. 
 
1. Wymagania dla kandydata na stanowisko Kierownika Wyszkolenia:
1) wykształcenie wyższe;
2) minimum 5-letnie doświadczenie w zarządzaniu w sporcie;
3) minimum 5-letnie doświadczenie w pracy trenerskiej;
4) posiadanie uprawnień trenerskich w rugby, minimum trener II klasy;
 
2. Wnioski składane przez kandydatów na stanowisko Kierownika Wyszkolenia muszą zawierać:
1) pisemne zgłoszenie się do konkursu z motywacją kandydowania na stanowisko Kierownika Wyszkolenia Polskiego Związku Rugby;
2) pisemny projekt wieloletniej koncepcji pracy na stanowisku Kierownika Wyszkolenia;
3) własnoręcznie podpisane CV z opisem dotychczasowej pracy zawodowej;
4) udokumentowany i potwierdzone co najmniej 5-letnie doświadczenie w zarządzaniu w sporcie oraz pracy trenerskiej - dopuszcza się złożenie kserokopii;
5) dokument potwierdzający wymagane wykształcenie - dopuszcza się złożenie kserokopii;
6) oświadczenie, że uczestnik nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne i skarbowe;
7) oświadczenie, że: uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) na potrzeby postępowania konkursowego;
8) oświadczenie, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych; 
9) adres do korespondencji elektronicznej;
10) do wniosku mogą być dołączone opinie lub rekomendacje.
 
3. Przy ocenie kandydatów w postępowaniu konkursowym, komisja konkursowa weźmie pod uwagę w szczególności: 
1) jakość przedłożonej koncepcji pracy na stanowisku Kierownika Wyszkolenia; 
2) potwierdzony przebieg pracy w zarządzaniu w sporcie oraz pracy trenerskiej;
 
4. Inne wymagania nieobligatoryjne, ale mające wpływ na ocenę kandydata na stanowisko Kierownika Wyszkolenia:
1) znajomość problematyki, będącej przedmiotem działalności Kierownika Wyszkolenia Polskiego Związku Rugby;
2) posiadanie kompetencji kierowniczych (rozumianych w szczególności jako: planowanie, podejmowanie decyzji, komunikacja interpersonalna).
 
Oferty wraz z załącznikami należy złożyć osobiście lub przesłać w zamkniętych kopertach na adres: 
Polski Związek Rugby
01-813 Warszawa 
ul. Marymoncka 34
z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Kierownika Wyszkolenia Polskiego Związku Rugby – NIE OTWIERAĆ”.
 
Oferty muszą wpłynąć na podany adres do dnia - 14 czerwca 2017 roku do godz. 12:00. Oferty, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane.
Przewidywany termin II etapu - rozmowy indywidualne - 20 lub 21 czerwca 2017 roku.
 
W celu przeprowadzenia konkursu Zarząd Polskiego Związku Rugby powołał komisję konkursową w następującym składzie:
1) Dariusz Olszewski - Prezes Zarządu PZR; 
2) Andrzej Kuć- Wiceprezes Zarządu PZR;
3) Anna Grabska - członek Zarządu PZR; 
4) Robert Pietrzak - członek Zarządu PZR; 
5) wskazany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki przedstawiciel resortu.
 
Prawidłowe zgłoszenia uczestników zostaną ocenione przez komisję konkursową. Przez złożenie dokumentów uczestnik konkursu wyraża zgodę na poddanie się procedurze konkursowej określonej w niniejszym ogłoszeniu. Oferty nie będą odsyłane.
 
O wynikach konkursu uczestnicy zostaną poinformowani pisemnie. Ponadto ostateczne wyniki konkursu Zarząd PZR ogłosi na oficjalnej stronie internetowej PZR (www.pzrugby.pl). 
 
Polski Związek Rugby zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn. 

Aviva Premiership: Chiefs po raz pierwszy KNK7: III miejsce na Amsterdam Sevens

NAJBLIŻSZY MECZ

vs
Polska Litwa

Rugby Europe Trophy
Łódź, 03.11.2018

Informacje dla MEDIÓW

Tabela Ekstraligi

  Grupa Mistrzowska    
1 Budowlani Łódź SA 10 41
2 MKS Pogoń Siedlce 10 39
3 MKS Ogniwo Sopot 10 34
4 RC Lechia Gdańsk 9 15
5 RC Orkan Sochaczew 10 9
6 KS Budowlani Lublin 9 5
  Grupa Trophy    
1 OKS Skra Warszawa 6 20
2 RzKS Juvenia Kraków 6 16
3 RC Arka Gdynia 6 14
4 KS Budowlani Łódź 6 11

 Wyniki

SONDA

Co dalej z "Kalendarium Wydarzeń"?

Musi zostać 67% Powinno zostać 15% Można zlikwidować 13% Nie mam zdania 6% Wyślę opinię na rugbus@op.pl 0%

Wszystkich głosów 117

10.567.573 liczba odwiedzin od
01.01.2014